Logo
Print this page

Ontbinding wegens non-conformiteit

Ontbinding is mogelijk wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt en daarnaast herstel en vervanging onmogelijk zijn of niet van de verkoper verlangd kan worden of de verkoper tekort is geschoten in zijn verplichting om het herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast uit te voeren. Van de verkoper kan herstel en vervanging niet verlangd worden wanneer de kosten hiervan in geen verhouding staan tot een ander recht of vordering die de koper toekomt, gelet op de de waarde van het product c.q. de zaak indien zij aan de overeenkomst zou beantwoorden en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper veroorzaakt.

Voor zowel ontbinding wegens tekortkoming als ontbinding wegens non-conformiteit moet de eisende partij in beginsel eerst iets anders doen. Bij een tekortkoming is dat een ingebrekestelling sturen en bij non-conformiteit is dat aflevering van het ontbrekende, kosteloos herstel of vervanging eisen.

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
consumentenzaken.info is een website van KM Media